Εκτύπωση

 

                                                    

  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί /ΕΕΠ/ΕΒΠ  θα  αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο σχολείο τοποθέτησης τους .Η ανάληψη  υπηρεσίας θα  γίνει  στο σχολείο όπου έχουν τοποθετηθεί  από 01-09-2020 έως και 02-09-2020 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, όπου θα καταθέσουν  και  το σύνολο των δικαιολογητικών σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που  θα πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Πρoϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να μας αποστείλουν τα έντυπα, Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτών και την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, ΑΜΕΣΑ το αργότερο μέχρι στις 09:30 π.μ. την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας τους,

στοιχεία  απαραίτητα για την αναγγελία πρόσληψης.

Τα ανωτέρω έντυπα αφού υπογραφούν θα πρέπει αποσταλούν ,σκαναρισμένα, στο email:granaporo@dipe.pie.sch.gr.

Για τυχόν διευκρινίσεις / απορίες στο τηλέφωνο 2351351166,Κακάνη Ουρανία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΑΙΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, κλπ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνταξιοδότησης  ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Π.Ε.Π. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, κλπ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνταξιοδότησης