Τοποθέτηση αναπληρωτών- Ανακοινοποίηση

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία του παραπάνω πίνακα από 21-10-2020 έως 22-10-2020. Όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά πρόσληψής τους θα κατατεθούν στο σχολείο τοποθέτησης.