Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί με τη Γ΄Φάση προσλήψεων,

οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησής τους

την Παρασκευή 9-10-2020 ή το αργότερο την Δευτέρα 12-10-2020.

  Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Β΄ φάση θα  αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο σχολείο τοποθέτησης τους .Η ανάληψη  υπηρεσίας θα  γίνει  στο σχολείο όπου έχουν τοποθετηθεί  από 23-09-2020 έως και 24-09-2020 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, όπου θα καταθέσουν  και  το σύνολο των δικαιολογητικών σε ευκρινή  φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που  θα πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Πρoϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να μας αποστείλουν  την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, ΑΜΕΣΑ το αργότερο μέχρι στις 09:00 π.μ. την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις / απορίες στο τηλέφωνο 2351351166,Κακάνη Ουρανία

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΣΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΠΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΑΙΟΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, κλπ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνταξιοδότησης  ΕΣΠΑ