1. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας (λογαριαμός ρεύματος, τηλεφώνου, νερού, κ.ο.κ.)
  2. Βιβλιάριο Υγείας προς έλεγχο των απαραίτητων εμβολιασμών
  3. Για την εγγραφή στην Α' τάξη Δημοτικού Σχολείου απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης Φοίτησης Νηπιαγωγείου
  4. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης ή σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισής του, με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.