Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί με τη Γ΄Φάση προσλήψεων,

οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησής τους

την Παρασκευή 9-10-2020 ή το αργότερο την Δευτέρα 12-10-2020.