Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96(45Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α΄).

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης