ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Ειδικής Αγωγής

ΠΕ60 Νηπιαγωγών

ΠΕ60 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

ΠΕ70 Δασκάλων

ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

 

Σύμφωνα την παρ.15, του αρθ.15, του  Π.Δ. 50/96, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν σε  μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου τυχόν  αίτηση θεραπείας, που δεν αποτελεί ένσταση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέχρι Τετάρτη 02/06/2021.