Σύμφωνα την παρ.15, του αρθ.15, του  Π.Δ. 50/96, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν σε  μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου τυχόν  αίτηση θεραπείας που αφορά τη Β΄ και τη Γ΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων και δεν αποτελεί ένσταση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέχρι Τετάρτη 09/06/2021.