Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 έως και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στην με αριθμ.149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021».(ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης