Πίνακας

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων, έως και την Παρασκευή 16-7-2021.