Πίνακας

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας, έως και την Παρασκευή 23-7-2021.