1.       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε ιδιωτικά σχολεία και Αίτηση Αναγνώρισης (χορηγείται από την υπηρεσία)

2.       Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3.       Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών. (ΔΟΤΑΠ , ΔΙΚΑΤΣΑ, επίσημη μετάφραση αν είναι εξωτερικού) και Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας (χορηγείται από την υπηρεσία)

4.       Έγγραφα επίσημα όπου να αναγράφεται το ΑΦΜ, ΑΜΑ ΙΚΑ  και ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

5.       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / σύμφωνο συμβίωσης για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους με τεκνά και αίτηση (για όσους έχουν τέκνα) για χορήγηση οικογενειακής παροχής

7.       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους.

8.       Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

9.       Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

10.   Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο.

11.    Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων.

12.   Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

13.   Δελτίο ατομικών στοιχείων (χορηγείται από την υπηρεσία το έγγραφο που θα συμπληρωθεί)

14.   Έντυπο περιουσιακής κατάστασης (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο)

15.    Πιστοποιητικό αναπηρίας, αν υπάρχει

16.   . Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομά του εκπαιδευτικού

                               Ατομικά Στοιχεία

                          Αίτηση για προϋπηρεσίες

                           Υπεύθυνη δήλωση

                        Δήλωση οικογενειακής παροχής

                        Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας   

                     Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού

                     Έντυπο περιουσιακής κατάστασης