Πρόσκληση (Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών)