Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ) που υλοποιεί το  Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας έχει σχεδόν ολοκληρώσει την διαδικασία έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών  για τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων ευθύνης της καθώς και για τους δικαιούχους της Διεύθυνσης. 

Για την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας έχουν εγκριθεί 145 πιστοποιήσεις  ψηφιακών υπογραφών τριετούς διάρκειας και η διαδικασία παροχής τους στους δικαιούχους Διευθυντές και Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων ευθύνης της υπηρεσίας βρίσκεται στο τέλος. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ψηφιακής υπογραφής απλοποιείται. Οι νέου τύπου ηλεκτρονικές υπογραφές δεν απαιτούν τη χρήση ειδικού USB stick, αλλά παρέχονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://webapp.mindigital-shde.gr ή https://sign.mindigital-shde.gr και κάθε δικαιούχος χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς, απλουστεύοντας έτσι την διαδικασία. 

Η ψηφιακή υπογραφή προστατεύει την αυθεντικότητα και ακεραιότητα ενός ηλεκτρονικώς διακινούμενου εγγράφου διασφαλίζοντας ότι το έγγραφο δεν έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί, καθώς οποιοδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση δεν είναι δυνατή. 

Ο όρος Ψηφιακό Πιστοποιητικό (Ψ.Π. εν συντομία), είναι ισοδύναμος με τον όρο Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής σύμφωνα  με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 910/2014 (eLDAS). 

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική Υπογραφή («ψηφιακή υπογραφή») σύμφωνα με την καταργηθείσα  οδηγία 1999/93/ΕΚ,όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη  με το Π.Δ. 150/2001  (Α’125) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής.