Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί από τον παραπάνω κλάδο που επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα  να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης/απόσπασης στο συγκεκριμένο λειτουργικό κενό (ομάδα σχολείων) ή και αυτά που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαδικασία των τοποθετήσεων/αποσπάσεων μέχρι τη Δευτέρα 23/8/2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηριστεί  λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου στα συγκεκριμένα λειτουργικά κενά μέχρι την Παρασκευή 20-8-2021 μόνο ηλεκτρονικά στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων Ειδικής Ειδικής

Ορισμός υπεραράριθμων ΠΕ70 Δασκάλων

Ορισμός υπεραρίθμων ΠΕ60 Νηπιαγωγών-Ανακοινοποίηση

Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ανά ομάδες σχολείων

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊσταμένοι/νες των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας στις οποίες έχουν διαπιστωθεί λειτουργικές υπεραριθμίες, να αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. Πιερίας (γραφείο ΠΥΣΠΕ) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.pie.sch.gr συμπληρωμένο τον πίνακα δηλώσεων προσωπικού, με τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας που επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι, έως την Τρίτη 17-8-2021 και ώρα 11.00 π.μ..

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ανά ομάδες σχολείων

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ανά ομάδες σχολείων-Ανακοινοποίηση

Λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδου ΠΕ70 δασκάλων ανά ομάδες σχολείων- Ανακοινοποίηση

Πίνακας δηλώσεων

 

1.       Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ ή σε ιδιωτικά σχολεία και Αίτηση Αναγνώρισης (χορηγείται από την υπηρεσία)

2.       Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

3.       Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών. (ΔΟΤΑΠ , ΔΙΚΑΤΣΑ, επίσημη μετάφραση αν είναι εξωτερικού) και Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας (χορηγείται από την υπηρεσία)

4.       Έγγραφα επίσημα όπου να αναγράφεται το ΑΦΜ, ΑΜΑ ΙΚΑ  και ΑΜΚΑ του υποψηφίου.

5.       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6.       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης / σύμφωνο συμβίωσης για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα και για άγαμους με τεκνά και αίτηση (για όσους έχουν τέκνα) για χορήγηση οικογενειακής παροχής

7.       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α για τους άρρενες υποψηφίους.

8.       Βεβαίωση από παθολόγο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

9.       Βεβαίωση από ψυχίατρο (δημοσίου φορέα ή ιδιώτη), όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

10.   Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο.

11.    Συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων.

12.   Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου από ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)

13.   Δελτίο ατομικών στοιχείων (χορηγείται από την υπηρεσία το έγγραφο που θα συμπληρωθεί)

14.   Έντυπο περιουσιακής κατάστασης (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο)

15.    Πιστοποιητικό αναπηρίας, αν υπάρχει

16.   . Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα δικαιούχου, το όνομά του εκπαιδευτικού

                               Ατομικά Στοιχεία

                          Αίτηση για προϋπηρεσίες

                           Υπεύθυνη δήλωση

                        Δήλωση οικογενειακής παροχής

                        Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας   

                     Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού

                     Έντυπο περιουσιακής κατάστασης

    

 

   

Πίνακας

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα τελικής βαθμολογίας, έως και την Παρασκευή 23-7-2021.

Πίνακας

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του προσωρινού αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων, έως και την Παρασκευή 16-7-2021.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Π.Δ 50/1996 (ΦΕΚ 45/1996 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για αμοιβαία μετάθεση εντός του ΠΥΣΠΕ Πιερίας από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 έως και την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στο mail@dipe.pie.sch.gr.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων αναφέρονται στην με αριθμ.149629/Ε2/03-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021».(ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης

Σύμφωνα την παρ.15, του αρθ.15, του  Π.Δ. 50/96, τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν σε  μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου τυχόν  αίτηση θεραπείας που αφορά τη Β΄ και τη Γ΄ φάση των οριστικών τοποθετήσεων και δεν αποτελεί ένσταση, υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/νη μέχρι Τετάρτη 09/06/2021.